در تاريخ 1396/06/22 انجمن IAEEE (انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران شاخه استان مركزي) همايش مقابله با باج افزارها را با همكاري مركز آپا دانشگاه اراك ببا حضور اساتيد، مديران و كارشناسان برق و فناوري اطلاعات سازمان هاي استان مركزي و انجمن مهندسين برق در دانشگاه صنعتي اراك برگزار گرديد. در ابتداي اين همايش آقاي مهندس ايمان اميني مباحثي در خصوص انواع تهديدات سايبري، تجزيه و تحليل تهديدات امنيتي، معرفي انواع باج افزارها و نحوه كاركرد آنها، عنوان گرديد، در ادامه تجزيه و تحليل آماري در خصوص انواع حملات صورت گرفته در كشورهاي مختلف و داخل ايران بر اساس نوع باج افزارهاي سيستمي و تلفن هاي هوشمند ايراد گرديد و در پايان راهكارهايي در خصوص مقابله با باج افزارها قبل و پس از آلودگي عنوان گرديد و مورد بحث و بررسي شركت كنندگان قرار گرفت.

همايش باج افزارهاهمايش باج افزارهاهمايش باج افزارها

 

  • 01.png
  • 02.png
  • 03.png
  • 04.png
  • 05.png
  • 06.png
  • 07.png
  • 08.png