كارگاه آموزشي آشنايي با باج افزارها و مقابله با آنها در تاريخ 1396/07/27 با همكاري مركز آپا دانشگاه اراك در نمايشگاه الكامپ اراك برگزار شد، اين كارگاه آموزشي با حضور عموم مردم، اساتيد، مديران و كارشناسان و ديگر اقشار جامعه تشكيل شد، در ابتداي اين كارگاه آقاي مهندس ايمان اميني مباحثي در خصوص امنيت اطلاعات، تهديدات سايبري، تجزيه و تحليل تهديدات امنيتي، معرفي انواع باج افزارها و نحوه كاركرد آنها، عنوان نمودند، در ادامه تجزيه و تحليل آماري در خصوص انواع حملات صورت گرفته در كشورهاي مختلف و داخل ايران بر اساس نوع باج افزارهاي سيستمي و تلفن هاي هوشمند ايراد گرديد و در پايان راهكارهايي در خصوص مقابله با باج افزارها قبل و پس از آلودگي عنوان گرديد و مورد بحث و بررسي شركت كنندگان قرار گرفت.

كارگاه باج افزار

امنيت تلفن هاي همراه هوشمند

  • 01.png
  • 02.png
  • 03.png
  • 04.png
  • 05.png
  • 06.png
  • 07.png
  • 08.png