كارگاه آموزشي Security+ با حضور كارشناسان فناوري اطلاعات استانداري مركزي توسط مركز آپا دانشگاه اراك برگزار در طول 4 جلسه برگزار شد. در اين كارگاه آموزشي مباحثي در خصوص انواع تهديدات سايبري، تجزيه و تحليل تهديدات، امنيت اطلاعات، و ... توسط مهندس احسان خوشبخت عنوان گرديد، اين كارگاه كه جهت اموزش كارشناسان فناوري اطلاعات استانداري مركزي برگزار گرديد در طي 4 جلسه بر پا شد.

  • 01.png
  • 02.png
  • 03.png
  • 04.png
  • 05.png
  • 06.png
  • 07.png
  • 08.png