در روز يكشنبه 15 مرداد 1396 از ساعت 8 الی 13 كارگاه آموزشي امنيت در SQL Server و ايمن سازي سرور آن توسط مهندس ايمان اميني، با حضور كارشناسان فناوري اطلاعات سازمان ها، ادارات، بانك ها و ... در اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان مركزي برگزار گرديد. هدف از برگزاري اين دوره، ارائه راهكارهايي جهت ايمن سازي سروهاي SQL Server در سطح سازمان ها و آشنايي با راه هاي نفوذ به سرور SQL Server  و مقابله با آنها مي باشد.

كارگاه آموزشي امنيت در SQL Server و ايمن سازي سرور آنكارگاه آموزشي امنيت در SQL Server و ايمن سازي سرور آن

در ابتداي دوره به مباحثي چون امنیت در پایگاه داده ها، امنیت اطلاعات و جایگاه امنیت در پایگاه داده رابطه اي، امنیت فیزیکي كارگزار پایگاه داده، امنیت برنامه كاربردي و سیستم عامل ، اعتبار سنجي یا احراز هویت و اعتبار دهي یا تخصیص مجوزها، پرداخته شد.

كارگاه آموزشي امنيت در SQL Server و ايمن سازي سرور آنكارگاه آموزشي امنيت در SQL Server و ايمن سازي سرور آن

سپس در ادامه تهدید هاي امنیتي معمول و روز و راه هاي مقابله با اين تهدیدها ارائه گرديد. در انتها به طور عملي به تست نفوذ و موارد امنيتي يك سرور sql server پرداخته شد.

 

  • 01.png
  • 02.png
  • 03.png
  • 04.png
  • 05.png
  • 06.png
  • 07.png
  • 08.png