دوره آموزشي جرم شناسي در ويندوز (Windows Forensic) در تاريخ  14/09/1396 با همكاري مركز آپا دانشگاه اراك در سالن جلسات اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی برگزار شد، اين كارگاه آموزشي با حضور کارشناسان فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی استان مرکزی و كارشناسان پليس فتا استان مركزي تشكيل شد، در ابتداي اين كارگاه آقاي مهندس ايمان اميني مباحثي در خصوص تاريخچه و مفاهيم اوليه Digital Forensic، علم جرم شناسي رایانه ای، مراحل لازم برای آمادگي فارنزیك،عنوان نمودند، در ادامه در خصوص قوانين تحقيقات فارنزيك، شواهد دیجيتالي، جمع آوري مدارك و شواهد، انواع اطلاعات دیجيتال ايراد نمودند، در پايان به طور عملي نحوه كار با ابزارهاي فارنزيكي جهت جمع اوري اطلاعات ،شواهد و ادله مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در مورد مسائل مختلف در اين زمينه با كارشناسان بحث و گفتگو شد.
  • 01.png
  • 02.png
  • 03.png
  • 04.png
  • 05.png
  • 06.png
  • 07.png
  • 08.png