با توجه به اينكه چند روزي است باجافزاري موسوم به TYRANT با الهام از يک باجافزار متن باز در فضاي سايبري منتشر شده و به کاربران ايرانی حمله نموده و از صفحه باجخواهی به زبان فارسی استفاده میکند به آنها 24 ساعت فرصت داده تا 15 دلار بابت دريافت کلید رمزگشايی بپردازند، اين باج افزار بومی توضیحات کاملی در خصوص نحوه پرداخت باج به کاربران آلوده شده می دهد و با توجه به مبلغ کم درخواستی و احتمال زياد پرداخت آن توسط قربانیان، احتمال حملات و شیوع بیشتر اين نوع باج افزار ها در ايران شدت می يابد،

لذا مرکز آپا دانشگاه اراك بر خود وظیفه می داند که نكاتی را به کاربران سازمان ها و ادارات استان مرکزي هشدار دهد.   

دانلود فايل توصيه هاي مركز اپا دانشگاه اراك

  • 01.png
  • 02.png
  • 03.png
  • 04.png
  • 05.png
  • 06.png
  • 07.png
  • 08.png