هکرها به شدت به دنبال یافتن سیستم های مک قابل دسترسی هستند .
دزدی اطلاعات کیف پولهای دیچیتال یکی از اهداف هکرهاست.

 

  • 01.png
  • 02.png
  • 03.png
  • 04.png
  • 05.png
  • 06.png
  • 07.png
  • 08.png