آیا توزیع لینوکس شما در برابر حملات Meltdown یا Spectre آسیب پذیر است؟
 با کمک اسکریپت در مخزن زیر مي توانيد آن را بررسي نماييد:

https://github.com/speed47/spectre-meltdown-checker

  • 01.png
  • 02.png
  • 03.png
  • 04.png
  • 05.png
  • 06.png
  • 07.png
  • 08.png